Aug 22 – 28, 2018
Asia/Tokyo timezone

Committeee

 • ORGANIZING COMMITTEE
  • Masanori Dozono (CNS)*
  • Taku Gunji (CNS)
  • Seiya Hayakawa (CNS)
  • Nobu Imai (CNS)*
  • Haozhao Liang (RIKEN)
  • Shin'ichiro Michimasa (CNS)
  • Yutaka Mizoi (OECU/CNS)
  • Hiroki Nagahama (CNS)*
  • Shinsuke Ota (CNS)
  • Takaharu Otsuka (RIKEN)
  • Hideyuki Sakai (RIKEN)
  • Yasuhiro Sakemi (CNS)
  • Hiroyoshi Sakurai (RIKEN/UT)
  • Noritaka Shimizu (CNS)
  • Susumu Shimoura (CNS, Schoolmaster of CNSSS18)
  • Hideki Ueno (RIKEN)
  • Tomohiro Uesaka (RIKEN)
  • Yutaka Utsuno (JAEA/CNS)
  • Kentaro Yako (CNS)
  • Hidetoshi Yamaguchi (CNS)
  • Ken-ichiro Yoneda (RIKEN)

*secretaries of CNSSS18