Aug 16 – 20, 2021
Asia/Tokyo timezone

Committee

 • Nori Aoi (RCNP)
 • Taku Gunji (CNS)
 • Nobu Imai (CNS)
 • Haozhao Liang (Univ. of Tokyo)
 • Shin'ichiro Michimasa (CNS)
 • Hiroki Nagahama (CNS)
 • Shinsuke Ota (CNS)
 • Takaharu Otsuka (Univ. of Tokyo/RIKEN)
 • Hideyuki Sakai (RIKEN)
 • Yasuhiro Sakemi (CNS)
 • Hiroyoshi Sakurai (RIKEN/Univ. of Tokyo)
 • Noritaka Shimizu (CNS)
 • Susumu Shimoura (CNS)
 • Hideki Ueno (RIKEN)
 • Tomohiro Uesaka (RIKEN)
 • Yutaka UTSUNO (JAEA)
 • Tomotsugu Wakasa (Kyushu U.)
 • Kentaro Yako (CNS)
 • Hidetoshi Yamaguchi (CNS)
 • Ken'Ichiro Yoneda (RIKEN)